CALENDAR

 • Round 4
  Sun, 17 Jul
  Holmbush
  17 Jul, 08:00
  Holmbush, Holmbush, Horsham RH12 4SX, UK
 • WCPL European Event - 2 Day event
  13 Aug, 08:00 BST – 14 Aug, 17:00 BST
  Holmbush, Holmbush, Horsham RH12 4SX, UK
 • Round 5
  Sun, 25 Sept
  Holmbush
  25 Sept, 08:00
  Holmbush, Holmbush, Horsham RH12 4SX, UK
 • Charity Event
  Sun, 06 Nov
  Holmbush
  06 Nov, 08:00
  Holmbush, Holmbush, Horsham RH12 4SX, UK